Materská škola

Povstania českého ľudu 11

Košice

Výchova a vzdelávanie

Materská škola je rodine spojencom, dopĺňa výchovu a výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, perceptuálno-motorický a kognitívny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami. 

Život detí obohacujeme o nové zmyslovo-pohybové, poznávacie, citové podnety a sociálne kontakty s rovesníkmi i dospelými. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 

V pedagogickom procese uplatňujeme princíp aktivity dieťaťa. Zameriavame sa na rozvíjanie základných kľúčových kompetencií, spôsobilosti a zručnosti, ktoré umožňujú dieťaťu úspešne sa začleniť do života. Získavať kompetencie znamená mať schopnosť a byť pripravený učiť sa celý život. 

 

V cielených vzdelávacích aktivitách sa plnia konkrétne výchovno - vzdelávacie činnosti. Všetky činnosti majú hrový charakter, kladieme dôraz na hru, prostredníctvom záujmových hrových činnosti s jasným zameraním sa tak snažíme rozvíjať osobnosť dieťaťa vo všetkých rozvojových oblastiach. 

Postupne rozvíjame kompetencie dieťaťa predškolského veku, ktoré sú potrebné pre vstup do základnej školy a sú základom budúceho života. Denné činnosti sú usporiadané tak, aby bol život v materskej škole radostný, podnetný, tvorivý, spontánny a zaujímavý. Snažíme sa o vyvážené striedanie spontánnych a riadených činností, veľký dôraz kladieme na hru, aktivitu dieťaťa a zážitkové učenie.

Výchovno-vzdelávacie výsledky sa snažíme dosahovať sprostredkovaním obsahu výchovy a vzdelávania, dobrou atmosférou a príjemnou klímou školy i rôznymi obohacujúcimi aktivitami školy.