Materská škola

Povstania českého ľudu 11

Košice

Aktivity

Materská škola má vypracovaný Školský vzdelávací program Cesta za poznaním, na základe ktorého rozvíja osobnosť dieťa po všetkých stránkach. Edukačnými aktivitami vo všetkých troch oblastiach perceptuálno-motorickej, sociálno-emocionálnej, kognitívnej, tak v podoblastiach výtvarnej, pohybovej, hudobnej, hudobno-pohybovej, zdravotnej, prírodovednej, matematicko-logickej, jazykovej, rozumovej poskytuje materská škola na profesionálnej úrovni vo svojej dennej činnosti s deťmi.

 

 

Zdravá škola – zdravé dieťa

Materská škola má vypracovaný projekt Škola podporujúca zdravie so zameraním na zdravý životný štýl. Všetky aktivity tohto projektu sú realizované počas celého školského roka koordinátorkou a kolektívom školy v spolupráci s deťmi a s rodičmi.

Ciele projektu:

-   prebúdzať environmentálne cítenie, byť citlivý na aktuálny stav prírody,

 -  zvyšovať povedomie o možnostiach ochrany a zveľaďovania prostredia,  v ktorom žijeme

 - informovať o problémoch v životnom prostredí, o vzájomnom vplyve ľudí životného  prostredia, zamýšľať sa nad  riešeniami týchto problémov,

 - prostredníctvom zážitkového učenia komplexne poznať javy a deje v životnom prostredí,

 - získavať skúsenosti a prežívať pozitívne pocity úspechu z činností, ktoré vedú k zlepšeniu stavu životného prostredia.

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:

- pozorovanie v bezprostrednom okolí – záhrada, výlety, turistická vychádzka do prírody,

- demonštrovanie – vizuálne vysvetľovanie, ilustrovanie myšlienok,

- prezentácia – výsledky, výtvory detí na výrobu kalendára,

- diskusia, rozhovor – vyjadrovanie myšlienok deťmi,

- dramatizácia – hranie rolí, simulácie, aktívna účasť detí,

- priama činnosť detí – zapájanie všetkých zmyslov s cieľom získania informácií, skúseností, precítenie, pokus, experiment, manipulácia.

Lego

V materskej škole máme v dostatočnom množstve a priebežne doplňujeme LEGO. Lego nie je len hračka, ale aj výborná učebná pomôcka na obohacujúci rozvoj osobnosti dieťaťa po všetkých stránkach.

 

Deti 5-6 ročné majú program obohatený o tieto aktivity

 

Moja prvá návšteva knižnice

Deti prostredníctvom vedúcej z blízkej knižnice  v ZŠ Ľ. Fullu získavajú prvý kontakt s knižnicou, kde obohacujú svoj vzťah ku knihám a oboznamujú sa s rôznymi žánrami detskej literatúry. Pravidelne mesačne navštevuje našu materskú školu pani knihovníčka, ktorá deťom približuje rôzne detské knihy a literárne žánre a dvakrát ročne ich pozýva do svojej knižnice. V závere školského roka deti dostávajú slávnostne svoj prvý čitateľský preukaz a možnosť požičať si svoju prvú knihu z knižnice.

Moja prvá návšteva základnej školy a prvej triedy v základnej škole

Deti z prípravných tried jedenkrát ročne sa stretávajú s prvákmi a ich triednou učiteľkou v ZŠ Ľ. Fullu na otvorenej hodine. Tu sa majú možnosť oboznámiť s prostredím základnej školy, priamo sa zúčastniť na otvorenej hodine v dobrej a priateľskej atmosfére získať prvý kontakt so školou.

Hurá poďme do vody

V spolupráci s Aquacentrom Košice realizujeme predplavecký výcvik. Deti sa primeranou formou učia základom a technike plávania pod vedením odborníkov. Kurz navštevujú deti na základe rozhodnutia a záujmu rodičov.

Spoznaj svoje mesto a okolie

Naše mesto a sídlisko Dargovských hrdinov spoznávame priamo vychádzkami po sídlisku. Uskutočňujeme vychádzky do okolia.

Akcie pre všetky deti počas školského roka

-        bábkové predstavenia priamo v materskej škole,

-        návštevy bábkového divadla v centre mesta,

-        besedy so zaujímavými ľuďmi – príslušníkmi policajného zboru, s požiarnikmi, zdravotníkmi

-        hudobné rozprávky s ujom Ľubom,

-        Mikuláš s plným vrecom darov,

-        Vianočné besiedky spolu s rodičmi,

-        karneval,

-        Deň matiek spojený so slávnostnou akadémiou,

-        Deň detí- dopoludnie hier, zábavy a súťaží,

-        kreslenie na chodník spojené s prehliadkou,

-        návšteva svojho mesta, okolia,