Materská škola

Povstania českého ľudu 11

Košice

Oznamy

‏Vážení rodičia

Zápis


ZÁPIS DETÍ DO MŠ – PODÁVANIE ŽIADOSTÍ DO MŠ

                  Prijímanie žiadostí pre 


MŠ Povstania českého ľudu 11 v Košiciach na školský rok  2022/2023 v termíne od 02.05.2022 do 04.05.2022

·        02.05.2022 od 8,00 hod. do 17,00 hod.

·        03.05.2022 od 8,00 hod. do 13,00 hod.

·        04.05.2022 od 8,00 hod. do 12,00 hod.

Podmienky pre prijatie dieťaťa do MŠ:

·        na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch rokov veku, 

·        výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné potrebné podmienky 

·        pre deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31.08.2022 je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.


Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:

·        deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, t.j. deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31.08.2022, podľa miesta trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak,

·        deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podáva riaditeľke materskej školy. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Pri prijímaní detí do materskej školy budú zohľadnené – kapacita materskej školy a školským zákonom určené najvyššie počty detí v triedach.

Prítomnosť súrodenca v materskej škole.

Materská škola poskytuje diétne stravovanie pri prjímaní detí budú zohľadnené detí, ktoré potrebujú dietu : diabetes, bezlepkovú a šetriacu.

Rodičia môžu podávať žiadosti : osobne, poštou alebo kurierom na adresu MŠ, e-mailom alebo odoslaním naskenované tlačiva prostredníctvom e-mailu.

 

V Košiciach 02.03.2022

                                                                                         Paulína Margová

                                                                                       riaditeľka materskej školy

 Vstup do materskej školy je teraz riadený Školským semaforom určeným na stránke ministerstva školy www.minedu.sk, 
Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že prevádzka materskej školy bude od 02.09.2020 dostupná v čase od 6.00-17.00 hod.

Prikladáme aj informáciu pre zákonných zástupcov a ich zodpovednostiach pri nástupe a aj počas navštevovania materskej školy.


Povinnosti zákonných zástupcov počas mimoriadnej situácie

- Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR

 (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

- Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.

- Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy
 

- Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

- V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

- Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

- Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Žiaka môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

- Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.

- Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy.

- Dieťa si dezinfikuje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami.


Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie.


                                                                                                                         Riaditeľstvo MŠ