Materská škola

Povstania českého ľudu 11

Košice

Oznamy


Riaditeľstvo MŠ oznamuje


Vážení rodičia,
 
Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku. Výnimočne môžu byť prijaté aj deti od dovŕšenia dvoch rokov veku ak to kapacitné, personálne a iné podmienky materskej školy umožňujú. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie povinného predprimárneho vzdelávania povinné.

Predprimárne vzdelávanie je od 1. septembra 2021 povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu päť rokov veku do 31. augusta 2021. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré v tomto veku navštevuje materskú školu už nepodáva žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, ale dieťa kontinuálne pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Zákonný zástupca dieťaťa podá žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy prioritne podľa určenej spádovej oblasti v mieste trvalého bydliska dieťaťa alebo podľa uváženia v inej ako spádovej materskej škole.

Termín a podmienky podávania žiadostí má každá materská škola zverejnené na webovom sídle alebo na verejne dostupnom mieste v priestoroch materskej školy. Spolu so žiadosťou zákonný zástupca predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára, ktorého súčasťou je údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

V prípade ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má indikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca predloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, odporúčanie všeobecného lekára a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Počet podaných žiadostí je neobmedzený.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy môže rodič podať: osobne, poštou alebo kuriérom,odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu. 

Vyžaduje sa, aby žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy bola podpísaná obomi rodičmi ako prejav spoločnej vôle oboch rodičov.

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľ materskej školy do 15. júna.

Dieťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole so súhlasom zákonného zástupcu. Pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania sa uplatňuje u detí, u ktorých sa na základe záverov z odborného vyšetrenia preukáže, že pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní bude na prospech ich osobnostného rozvoja.

V prípade, že dieťa má od septembra 2021plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, rodič sa s dieťaťom zúčastní zápisu v základnej škole. Ak však na základe odporúčaniamaterskej školy, zariadenia výchovného poradenstva a prevencie alebo všeobecného lekára pre deti a dorast bude dieťa pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, zákonný zástupca predloží riaditeľovi základnej školy rozhodnutie riaditeľa materskej školy o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Zákonní zástupcovia detí, ktorým zdravotný stav neumožňuje plniť povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole môžu požiadať riaditeľa kmeňovej materskej školy o možnosť plnenia povinného predprimárneho vzdelávania individuálnou formou.

Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa do materskej školy na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a tiež neospravedlnené vynechávanie povinného predprimárneho vzdelávania sa s účinnosťou od 1. septembra 2021 považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.ZÁPIS DETÍ DO MŠ – PODÁVANIE ŽIADOSTÍ


Prijímanie žiadostí pre prijatie dieťaťa do MŠ Povstania českého ľudu 11 v Košiciach na školský rok 2021/2022 v termíne od 03.05.2021 do 05.05.2021

 

·    03.05.2021 od 8,00 hod. do 17,00 hod.

·    04.05.2021 od 8,00 hod. do 13,00 hod.

·    05.05.2021 od 8,00 hod. do 12,00 hod.

  

Podmienky pre prijatie dieťaťa do MŠ:

·        na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch rokov veku,

·        výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné potrebné podmienky,

·        pre deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31.08.2021 je s účinnosťou od školského roku 2021/2022 plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.


Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:

·        deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, t.j. deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31.08.2021, podľa miesta trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak,

·        deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podáva riaditeľke materskej školy. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Pri prijímaní detí do materskej školy budú zohľadnené – kapacita materskej školy a školským zákonom určené najvyššie počty detí v triedach.

Prítomnosť súrodenca v materskej škole.

Spôsob  podávania žiadosti: mailom, osobne alebo do poštovej schránky MŠ

 

V Košiciach 05.03.2021

                                                                                         Paulína Margová

                                                                                       riaditeľka materskej školy

 
 

 
     Usmernenie

Dobrý deň,

na základe  rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8.4.2021 sa s účinnosťou od 12. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie v príslušných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice:

      1. a) materských školách,

         b) základných školách na prvom stupni,

          c) základných školách na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,

obnovuje individuálne vyučovanie v základných umeleckých školách pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj,
 
obnovuje prevádzku
- školských klubov detí,
- zariadení školského stravovania pre deti a žiakov škôl uvedených v prvom bode;
 
Vážení rodičia !

Na základe platného rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa od 12. 4. 2021 obnovuje prevádzka v materských školách.

Podmienka vstupu:

Test zamestnancov a zákonného zástupcov ( 1 zákonný zástupca, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti. V prípade, že dieťa z materskej školy vyberajú obaja zákonní zástupcovia alebo nimi určená iná osoba, všetci potrebujú platný negatívny test na COVID-19)nie starší ako 7 dní

Pri vstupe do materskej školy budú pedagogickí zamestnanci kontrolovať platnosť testov, následne zákonní zástupcovia vypíšu čestné vyhlásenie o platnosti testov, resp. výnimiek z testovania na základe RÚVZ SR.

Čestné vyhlásenia nebudú zverejnené na stránke školy, ale pri vstupe do materskej školy ich poskytnú pedagogickí zamestnanci, z dôvodu kontroly splnenia podmienok negatívneho výsledku testu.Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že prevádzka materskej školy bude od 02.09.2020 dostupná v čase od 6.30-16.30 hod.

Prikladáme aj informáciu pre zákonných zástupcov a ich zodpovednostiach pri nástupe a aj počas navštevovania materskej školy.


Povinnosti zákonných zástupcov počas mimoriadnej situácie

- Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR

 (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

- Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.

- Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy
 

- Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

- V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

- Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

- Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Žiaka môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

- Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.

- Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy.

- Dieťa si dezinfikuje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami.


Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie.


                                                                                                                     Riaditeľstvo MŠ