Materská škola

Povstania českého ľudu 11

Košice

Oznamy

Vážení rodičia,

prajeme Vám v novom roku, veľa zdravia, šťastia a úspechov v súkromnom aj občianskom živote.

Oznam,

chceme Vás informovať, že dňa 15.12.2022 bolo na MZ schválené VZN č. 237, ktorým sa zmenila výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa na sumu 40 € mesačne. Ostatné podmienky odpustenia alebo zníženia príspevku sa nezmenili.
Súčasne bola schválená zmena výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.

 zároveň Vám  posielam odkaz na webové sídlo mesta kde je VZN č. 237 zverejnené:  https://www.kosice.sk/vzn/237


Ďakujeme za pochopenie.

Riaditeľka a pedagogický kolektív
Vážení rodičia

dávame Vám do pozornosti list primátora, v ktorom nájdete link, kde je brožúra o materských a základných školách v Košiciach

 Vstup do materskej školy je teraz riadený Školským semaforom určeným na stránke ministerstva školy www.minedu.sk,