Materská škola

Povstania českého ľudu 11

Košice

Oznamy

Riaditeľstvo MŠ oznamuje

Vážení rodičia, 

v súvislosti s nezmenenou pandemickou situáciou budú materské školy budúci týždeň 18.1.-22.1.2021 v prevádzke v rovnakom režime ako tento týždeň, pre rodičov z kritickej infraštruktúry a deti, rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje ju vykonávať z domu.

Z uvedeného dôvodu  opätovne  zistiťujeme  záujem rodičov/ktorí sa ešte neprihlásili/a ktorí nevyhnutne chodia do práce a o služby v našej MŠ majú záujem.

Záujem o MŠ hláste na tel. 0907 900 133, alebo na mail. mspcl11@gmail.com
najneskôr do 15.1.2021.
 
Ďakujeme za pochopenie riaditeľka MŠ a pedagogický  kolektív 

 

 


Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že prevádzka materskej školy bude od 02.09.2020 v čase od 6.30-16.30 hod.

Prikladáme aj informáciu pre zákonných zástupcov a ich zodpovednostiach pri nástupe a aj počas navštevovania materskej školy.


Povinnosti zákonných zástupcov počas mimoriadnej situácie

- Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR

 (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

- Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.

- Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy
 
- Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné prehlásenie (príloha č. 3a) taktiež po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 4). ( dokumenty mu poskytnú pani učiteľky)

- Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

- V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

- Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

- Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Žiaka môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

- Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.

- Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy.

- Dieťa si dezinfikuje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami.


Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie.


                                                                                                                     Riaditeľstvo MŠ