Materská škola

Povstania českého ľudu 11

Košice

Oznamy

‏Vážení rodičia

Prosíme rodičov, ktorých detí nenavštevujú materskú školu, aby prišli svojím deťom pre mikulášsky balíček, Mikuláš nás navštívil 03.12.2021 a nechál pre všetky detí balíčky.

Ďakujeme

Oznamujeme Vám, že v sekcii dokumenty boli pridané nové dôležité informácie o obedoch pre deti zadarmo.

Pri nástupe od 02.09.2021 do materskej školy postupujeme podľa Školského semaforu v šk.roku 2021/2022 . Pri nástupe Vám pani učiteľky poskytnú, Vyhlásenie o bezinfekčnosti, Vyhlásenie o bezpríznakovosti, povinný je aj naďalej ranný filter.


Vstup do materskej školy je teraz riadený Školským semaforom určeným na stránke ministerstva školy www.minedu.sk, taktiež podľa toho, v akom stupní varovania sa nachádza daný okres. 


Ďakujeme za pochopenieVážení rodičia,

oznamujeme Vám, že prevádzka materskej školy bude od 02.09.2020 dostupná v čase od 6.30-16.30 hod.

Prikladáme aj informáciu pre zákonných zástupcov a ich zodpovednostiach pri nástupe a aj počas navštevovania materskej školy.


Povinnosti zákonných zástupcov počas mimoriadnej situácie

- Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR

 (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

- Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.

- Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy
 

- Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

- V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

- Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

- Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Žiaka môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

- Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.

- Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy.

- Dieťa si dezinfikuje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami.


Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie.


                                                                                                                         Riaditeľstvo MŠ