Materská škola

Povstania českého ľudu 11

Košice

OznamyVážení rodičia,

oznamujeme Vám, na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky bude v meste Košice prerúšená prevádzka škôl a školských zariadení až do odvolania.

Ďakujeme za pochopenieZaplatená faktúra kobercov z rozpočtu mesta Košice
(Kliknite pre zobrazenie
faktúry)
 
 Oznámenie o zápise deti do MŠ


  Riaditeľstvo školy Vám  oznamuje miesto, termín , spôsob a podmienky  podávania  žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa  do materskej školy  na školský rok 2020/2021.

Termín zápisu: 04,05,06,máj 2020

Podmienky podávania žiadosti:


Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách na šk.rok 2020/2021 sa uskutoční
v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z.z.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie
o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou ja aj údaj
o povinnom očkovaní.

Z dôvodu  mimoriadnej situácie sa však potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nebude vyžadovať. 
Ak do času vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupocovia dodačne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave s údajom o povinnom očkovaní, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Ak pôjde o dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Podávanie žiadosti o prijatie sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí a zákonných zástupcov:
- elektronickou formou mailom: mspcl11@gmail.com, elektronickou prihláškou, ktorú nájdete
na našej webovej stránke v oblasti/dokumenty/,písomne poštou , písomne doručením do poštovej schránky materskej školy.
Rozhonutia o prijatí alebo neprijatí vydajú riadelia materských škôl do 30.júna 2021.
Zákonným zástupcom bude rozhodnutie zaslané doporučene poštou.

Príspevky rodičov na činnosť MŠ

Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušení školského vyučovania od 30.03.2020 do odvolania a prerušení prevádzky školských zariadení od 30.03.2020 do odvolania rozhodlo, že zákonní zástupcovia detí a žiakov počas doby prerušenia školského vyučovania
v školách a prevádzky školských zariadení nebudú uhrádzať príspevok za pobyt dieťaťa
v materskej škole.