Materská škola

Povstania českého ľudu 11

Košice

Oznamy


Vážení rodičia,

Zverejnená objednávka kobercov z rozpočtu mesta Košice 


Zaplatená faktúra kobercov z rozpočtu mesta Košice
(Kliknite pre zobrazenie
faktúry)
 
 

 Oznámenie o zápise deti do MŠ


 

            Riaditeľstvo školy Vám  oznamuje miesto, termín , spôsob a podmienky  podávania  žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa  do materskej školy  na školský rok 2020/2021.

 

Miesto zápisu:

Materská škola  Povstania českého ľudu 11, 040 22  Košice

 

Termín podávania žiadostí:

  

  04.05.2020                         od 8.00  -        17.00 hod.

  05.05.2020                         od  8.00  –      13.00 hod.

  06.05.2020                         od  8.00  -       12.00 hod.

 
 

 Spôsob prijímania a podmienky zápisu:

 

  Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy. 

Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa                          so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti        a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      a) Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch                          do šiestich rokov jeho veku. 

      b) Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy.

      c) Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému  bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne  odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.                      

     d) Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok   veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne  odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

     e) V prípade, ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľ materskej školy pri prijímaní nesmie uprednostniť deti mladšie ako tri roky  pred prijatím starších detí, lebo prijímanie detí mladších ako tri roky má byť v súlade so školským zákonom výnimočné, tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako  aj detí vo veku od troch rokov.

f)  Ak sú splnené hore uvedené podmienky, pri prijímaní detí zohľadníme aj prítomnosť staršieho súrodenca v MŠ Povstania českého ľudu 11, Košice.

     g) Na prípadné priebežne uvoľnené miesta po termíne zápisu riaditeľka materskej školy prijíma deti v zmysle bodu 2 d) a 2 e) .

      g)Riaditeľ materskej školy môže vyhotoviť za týmto účelom pre zákonných zástupcov   príslušný formulár, v ktorom môže požadovať informácie iba v rozsahu § 11  ods. 7  školského zákona, ktorý vymedzuje právo pre školy a školské zariadenia získavať a spracovávať osobné údaje.

   h) Materská škola,  Povstania českého ľudu 11 poskytuje diétne stravovanie, prednostne prijíma deti po splnení vyššie uvedených podmienok , ktoré si vyžadujú diétne stravovanie  pre nasledovné druhy diét: šetriaca, diabetická, bezgluténová (bezlepková).

Mesto Košice, poskytuje rodičom detí, ktoré patria do rizikovej skupiny stravníkov a ich stravovanie vyžaduje osobitný prístup podľa  posúdenia ošetrujúceho lekára od septembra 2013 diétny stravovací  systém v školskom stravovaní. Na Slovensku je príprava diétnych jedál pre školské deti priamo upravená v právnych predpisoch. Školský zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z. (ďalej len zákon) umožňuje pripravovať v školskej jedálni pre deti a žiakov diétne jedlá. V zmysle § 140 ods. 5 zákona diétne jedlá je možné pripravovať pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a  športu SR. Pripravujú sa  diéty:  šetriaca, diabetická, bezgluténová (bezlepková).

     i) Ak ide o dieťa vyžadujúce diétny stravovací systém na tieto druhy  diéty: šetriaca, diabetická, bezgluténová (bezlepková) predloží zákonný zástupca písomné posúdenie odborného lekára preukazujúce potrebu a nutnosť poskytovania diétneho stravovania pre dieťa.

 

Košice, 31.01.2020                                                                           Paulína Margová

riaditeľka školy
objednavka koberca