Materská škola

Povstania českého ľudu 11

Košice

Oznamy

Vážení rodičia, 


Dňa 26.03.2024 o 10.00 hod. bude v našej materskej škole ujo Ľubo s hudobnou rozprávkou :" O hlúpom Janovi"
Poplatok: 2.€

Riaditeľka školy                                                        ZÁPIS DETÍ DO MŠ – PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

                                                           Prijímanie žiadostí pre prijatie dieťaťa

                                                        do MŠ Povstania českého ľudu 11 v Košiciach

                                                                     na školský rok 2024-2025

                      

                                                    ·        02.05.2024 od 8,00 hod. do 17,00 hod.

                                                   ·        03.05.2024 od 8,00 hod. do 13,00 hod. 

                                                    ·        06.05.2024 od 8,00 hod. do 12,00 hod

                                                                 V riaditeľni materskej školy

  

Podmienky pre prijatie dieťaťa do MŠ:


·        na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch rokov veku,

·        výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné potrebné podmienky,

·        pre deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31.08.2024 je s účinnosťou od školského roku 2024/2025 plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:

·        deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, t.j. deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31.08.2024, podľa miesta trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak,

·        deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

 

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podáva riaditeľke materskej školy.

Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania , o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Pri prijímaní detí do materskej školy budú zohľadnené – kapacita materskej školy a školským zákonom určené najvyššie počty detí v triedach. prítomnosť súrodenca v materskej škole.

Rodičia môžu podávať žiadosti : osobne, poštou alebo kurierom na adresu MŠ, e-mailom alebo odoslaním naskenované tlačiva prostredníctvom e-mailu , ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

 

 

                                                                                         Paulína Margová

                                                                                       riaditeľka materskej školy